چاکراشناسی

چاکرای دوم SVADISTHANA

چاکرای خاجی ( چاکرای دستگاه تناسلی) که با رنگ نارنجی شناخته میشود. محل این چاکرا درست بالای اندام ت

نقش سنگ ها در فعال سازی چاکراها

بيمارى ها در اثر بسته شدن مراكز انرژى پديد مى آيند و كانى ها و سنگ هاى باارزش قادر هستند تا اين گرف

چاکرای اول  MULADHARA

چاکرای ریشه یا چاکرای ریشه که به رنگ قرمز است در فاصله میان مقعد و اندام تناسلی و انتهای ستون فقرات

چاکرا چیست؟

بدن انسان به دو شیوه انرژی موردنیازش را تامین میکند اولین روش استفاده از موادغذایی است که انرژی حاص