چاکرای اول

نقش سنگ ها در فعال سازی چاکراها

بيمارى ها در اثر بسته شدن مراكز انرژى پديد مى آيند و كانى ها و سنگ هاى باارزش قادر هستند تا اين گرف

چاکرای اول  MULADHARA

چاکرای ریشه یا چاکرای ریشه که به رنگ قرمز است در فاصله میان مقعد و اندام تناسلی و انتهای ستون فقرات