چاکرا

نقش سنگ ها در فعال سازی چاکراها

بيمارى ها در اثر بسته شدن مراكز انرژى پديد مى آيند و كانى ها و سنگ هاى باارزش قادر هستند تا اين گرف

چاکرا چیست؟

بدن انسان به دو شیوه انرژی موردنیازش را تامین میکند اولین روش استفاده از موادغذایی است که انرژی حاص